જલસેવામાં સ્વાગત

અમારું ધ્યેય છે.ગુજરાત રાજયના ગ્રામિણ વિસ્તારોમાં પાણી પુરવઠો અને સ્વચ્છતાને લગતી સેવાઓ અવિરત પણે મળે જેના થકી પાયાના આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાનું ધોરણ જળવાઇ રહે.જે રાજયમાં સામાજીક – આર્થિક વિકાસ,કોમી સંવાદીતા અને શાંતિ તરફ લઇ જાય.

શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ,
મા. મુખ્યમંત્રીશ્રી
ગુજરાત રાજ્ય
મા. મંત્રીશ્રી (કેબીનેટ) ,
શ્રી વિજયકુમાર રમણીકલાલ રૂપાણી
વાહન વ્યવહાર, પાણી પુરવઠો, શ્રમ અને રોજગાર
મા. મંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા),
શ્રી જયેશકુમાર વિઠ્ઠલભાઇ રાદડિયા
પ્રવાસન, પાણી પુરવઠો.

Vibrant Gujarat

નવું...

   વધુ વિગતો...

નવી ભરતી